DSC_9566-Redigera.jpg
Snail Kite (Rostrhamus sociabilis sociabilis)